“Wat doen wij eigenlijk?”

Dit is een vraag die met enige regelmaat terugkomt. Omgevingsrecht is een breed begrip en het komt in veel verschillende projecten aan de orde.
Veelvoorkomende locaties waar wij actief zijn, zijn inbreidingslocaties, herontwikkelingslocaties en Ruimte voor Ruimte locaties. 
Op de afbeeldingen hieronder staat links een uitsnede van Zuidwolde met daarin het plangebied van een inbreidingslocatie op de hoek van de Landschapslaan en de Tripklompen. Hier worden twee woningen toegevoegd door Bouwbedrijf Muller (Eén van onze vaste partners). De rechter foto is genomen op de brink van Ruinen waar een oud garagepand herontwikkeld wordt tot een gebouw met een commerciële ruimte en appartementen.
Ruimtelijke inpassing in bestaand gebied is op elk van deze locaties een aandachtspunt. Het afstemmen van de wensen op de omgeving is altijd weer een leuke uitdaging. Wilt u hier meer over lezen? Kijk voor het volledige artikel op onze website. 

Inbreidingslocaties

Wat het is: Dit zijn locaties binnen bestaand stedelijk gebied die braak liggen of onbebouwde percelen die vrij komen, die ingezet kunnen worden voor andere functies zoals woningbouw.
  
Belangrijke aandachtspunten: bij inbreidingslocaties is inpassing in bestaand gebied door aan te sluiten op bestaande bebouwing en parkeermogelijkheden van belang. In alle gevallen is afstemming met omwonenden steeds vaker een eis.
 
Voorbeeld: Een mooi voorbeeld is de hoek Landschapslaan en Tripklompen in Zuidwolde. Hier komen twee nieuwe woningen te staan. Naast de gebruikelijke aandachtspunten moesten we hier ook rekening houden met beschermde bomen die moeten blijven staan en daarmee vergt een goede indeling van de bouwplannen extra inspanning.

Herontwikkelingslocaties

Wat het is: Een bebouwde locatie waarvan het huidige gebruik niet meer geschikt is of waar leegstand is en een nieuwe invulling wenselijk is. 

Belangrijke aandachtspunten: Bij een herontwikkelingslocatie is het de kunst de wensen die er zijn in te passen in de omgeving. De eerste stap in zo’n proces is kansen en belemmeringen in de omgeving signaleren en daar de wensen inpassen op de meest efficiënte indeling binnen de omliggende bebouwde omgeving.
 
Voorbeeld: in Ruinen wordt op dit moment gebouwd aan een gebouw met daarin appartementen en commerciële ruimtes. Dit was een garagebedrijf. Extra aandachtspunt was dat dit plan ingepast werd in het centrumplan voor het dorp Ruinen waarmee goede inpassing binnen de daarvoor geldende ambitie aandacht vergde. Tevens speelde de vereiste parkeerruimte een belangrijke rol.

Ruimte voor Ruimte woning

Wat het is: Dit valt onder het Ruimte voor Ruimte beleid, veelal een provinciale beleidslijn met per gemeente eigen specifieke kaders. De essentie van dit beleid is de sloop van ontsierende (voormalige) agrarische bebouwing waarvoor als er voldoende vierkante meters gesloopt worden, één of twee woningen teruggebouwd mogen worden. 

Belangrijke aandachtspunten: Het komt nogal eens voor dat de slooplocatie een andere is dan de locatie waar de compensatiewoning wordt teruggebouwd. Het is van belang dat voor beide locaties de juiste procedures doorlopen worden. 

Scroll naar boven